Lid worden
Programma2022-02-18T15:15:29+00:00

Partij Programma

Wij zijn een frisse lokale partij. Trots op de gemeente met 14 kernen en willen ons daar graag voor inzetten!

Woningbouw2022-02-14T19:01:19+00:00

– Verstandige woningbouw met een visie en ambitie naar de toekomst, dus niet  terughoudend en behoudend zijn, want de vraag blijft groeien. Diversiteit in het aanbod van nieuwe woningen voor onze eigen inwoners, starters en nieuwe werknemers is erg belangrijk. Voor werkgevers wordt het makkelijker om aan personeel te raken als men in de buurt een woning kan vinden. Wij willen niet dat mensen blijven uitwijken naar andere steden. Ook de druk van het Rijk om steeds meer statushouders te plaatsen, drukt op de beschikbaarheid van de woningen bij de wooncorporaties. Er zou veel meer diversiteit in het aanbod van de woningen kunnen, zoals meer Tiny houses en éénpersoonswoningen.

– Actief beleid en controle op vestiging van arbeidsmigranten. Voor de mensen die kort verblijven dient er een actieve registratieplicht te zijn en voor degenen die langer dan drie maanden verblijven, een inschrijfplicht. Daar moet op gecontroleerd en gehandhaafd worden. Tegelijkertijd kan er dan gecontroleerd worden op de brandveiligheid en het aantal bewoners in een woning.

Armoedebeleid2022-02-14T19:01:50+00:00

-Inzetten op preventief beleid zoals schuldhulpverlening en armoedebeleid, de samenwerking met partners uitbreiden. Het opzetten van een gemeentelijke bewind voering naar voorbeeld van de Drechtsteden is onze inzet.

– Openbaar vervoer:  Zeeland Voordeel: voor de minima is er door Connexxion een abonnementsvorm bedacht dat vergelijkbaar is met dat voor de 65 plussers: het kost 70 euro per jaar om te reizen tijdens daluren en in het weekend, maar nu voor minima. Hierbij kan door de gemeente aan de burger de keuze gegeven worden voor een maandelijkse betaling of betaling ineens. Voor 65 plussers met enkel AOW zijn wij voorstander van gratis openbaar vervoer. Hierdoor kan men eerder op familiebezoek en minder in een isolement raken.

Burgerparticipatie2022-02-14T19:02:15+00:00

– Burgerparticipatie op een hoger plan tillen:  intensiveren van de tijdige en volledige raadpleging en het  betrekken van burgers bij zaken die hun leefomgeving aangaan. Inzichtelijk maken waar men als inwoner over kan meedenken en beslissen en waarover niet . Te vaak zijn er misverstanden over wie waar over gaat, we moeten helderheid voor de burger scheppen.

Onderwijs2022-02-14T19:02:47+00:00

– Het aanbod van het onderwijs in Zeeuws Vlaanderen moet behouden blijven. Er moet voorkomen worden dat er meer opleidingen naar Middelburg/ Vlissingen gaan.

– De plaats voor het nieuw te bouwen Lodewijk College zou achter Logus/de Hoop (dus vlakbij het toekomstig station) een prachtige en logische locatie zijn. We hoeven de school dan niet te herbouwen midden in de woonwijk Zeldenrust. Daar zouden juist weer nieuwe woningen gebouwd kunnen worden. Met de locatie achter Logus/ de Hoop wordt er optimaal gebruik gemaakt van de kansen die het station biedt. Daarbij is er dan een heel nieuwe skyline van Terneuzen vanaf de kant van het Kanaal en geeft het een impuls aan de binnenstad.

– Diversiteit in het algemeen beleid weven en zorgen dat de bewustwording en hulpverlening op dit vlak een algemeen goed wordt bij scholen, jeugd, verenigingen en bedrijven.

Verkeer en vervoer2022-02-14T19:03:25+00:00

– Het personenvervoer met de trein moeten we blijven promoten in het proces naar de realisatie van de nieuwe spoorlijn Terneuzen- Gent.  De focus moet niet enkel op goederenvervoer liggen. De omgeving rondom het nieuwe station zou dan ook aangepast kunnen worden, zodat een deel van de busverbindingen er op aansluiten.

– Verkeersafwikkelingen die verbeterd moeten worden dringend met de verantwoordelijke partners bespreken. Voorbeelden hiervan zijn de slecht zichtbare afrit bij de Sluiskiltunnel en de onduidelijke verwijzingsborden bij de sluizen, waardoor mensen die niet bekend zijn in Terneuzen onnodig lang  voor een open brug staan te wachten.

Sociaal domein2022-02-14T19:03:58+00:00

– Geen financieel hekwerk meer om het Sociaal Domein, dat beperkt de hulp en innovatieve ideeën. De inzet op preventie moeten we uitbreiden. De afgelopen jaren heeft het Rijk  veel taken in het Sociaal Domein naar de gemeenten afgewenteld. De budgetten die het Rijk hiervoor beschikbaar stelde, zijn nog steeds niet voldoende. Hierdoor komen er financiële tekorten in het Sociaal Domein als we blijven vasthouden aan de lijn dat enkel het hiervoor beschikbaar gestelde zorgbudget gebruikt mag worden.  Er zijn nu veranderingen in het beleid gaande, waardoor er waarschijnlijk ook een bezuiniging het resultaat  zal zijn, maar dit zal niet genoeg zijn. De vraag naar hulp en ook de vergrijzing blijven groeien. Daarom moet het financiële hekwerk niet meer blijven staan en moet er geld vanuit de algemene middelen toegevoegd kunnen worden als er tekorten dreigen of zijn. We kunnen anders op den duur niet meer de benodigde hulp aan onze inwoners geven.

– Meer zaken moeten Zeeuws- Vlaams eenduidig opgepakt worden, zoals het WMO beleid: een straat tussen twee gemeentes mag geen verschil maken bij indiceringen en toekenning van hulpmiddelen, gemeentegrenzen mogen niet bepalend zijn en verschil in hulp betekenen , dus hier een gezamenlijk en gelijkstemmend beleid met Hulst en Sluis afspreken en contacten met de zijdelingse gemeenten op een breed vlak intensiveren.

– Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt kunnen we als gemeente aannemen. Dit heeft onze voorkeur boven detacheringen via constructies als bijvoorbeeld Dethon  (onder andere de  groenmedewerkers).

Ondernemers en winkelbestand2022-02-14T19:04:49+00:00

– Acquisitie voor wat betreft de vestiging van nieuwe ondernemers om het winkelbestand op peil te houden willen we uitbreiden. We kunnen in gesprek met verhuurders als blijkt dat de huren zo hoog zijn dat de winkels lange tijd leeg zullen staan. Leegstand trekt enkel meer leegstand aan

– De Kanaalzone verder ontwikkelen met aantrekkelijke bedrijven die de regio versterken, actieve acquisitie (mogelijk) vooral ook in relatie tot duurzaamheid.

Dierenwelzijnsbeleid2022-02-14T19:07:22+00:00

– Dierenwelzijn beleidsmatig vast leggen: hierdoor schep je duidelijkheid en efficiency in de uitvoering. Momenteel zijn de verschillende zaken die dieren aangaan bij diverse afdelingen belegd. Door een beleid te ontwikkelen ( voorbeelden te over bij heel veel gemeenten in Nederland) krijg je een efficiëntere uitvoering. Ook schep je inzicht en duidelijkheid voor de inwoners. Daarnaast wordt de bewustwording voor dierenwelzijn bevorderd.

– De opbrengsten van de hondenbelasting willen we niet meer naar algemene middelen laten vloeien, maar daadwerkelijk gebruiken voor zaken die honden en dieren aangaan. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor de aanleg en onderhoud van speelveldjes, het opstarten van gratis ter beschikking stellen van hondenpoepzakjes Daarnaast kan de opbrengst van de hondenbelasting gebruikt worden om het dierenwelzijnsbeleid te ontwikkelen en uit te voeren.

Natuur en omgeving2022-02-14T19:08:08+00:00

Bloemen en plantendiversiteit willen we uitbreiden en aanbrengen in plantsoenen, rotondes en grasveldjes. Er kan een samenwerking opgezet worden met bijvoorbeeld Zeeuwse Gronden, wijkraden, vrijwilligers en Provincie ( subsidies).  De particuliere initiatieven en aanvragen kunnen we omarmen en stimuleren.

– Het plan voor de kinderboerderij in Terneuzen kunnen we weer oppakken. Dit keer zou een meer  realistisch plan onze voorkeur hebben. Dit kan uitgewerkt worden met andere belanghebbenden. Zo kunnen we dit gebied aantrekkelijker maken, want het is een parel langs de Kreek.

Klimaat en duurzaamheid2022-02-14T19:09:01+00:00

– Het stimuleren van isolatie door subsidie, elektrische laadpalen en deelauto’s. Het woonklimaat monitoren en verbeteren zoals het aanpakken van stof- en geuroverlast. Met de grote industrie moeten we in gesprek blijven over aanpak van de uitstoot en milieubelasting.